ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE JONG’S IJSBEDRIJF V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te Gorredijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord- Nederland onder nummer 01112489. Uitgave: 01/01/2013. Download hier de Algemene voorwaarden de Jong’s IJs in pdf.

Artikel 1. ALGEMEEN
1) Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en/of diensten van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F., alles in de ruimste zin des woords.
2) Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, de koper, alsmede een ieder die een opdracht aan De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. heeft verstrekt. Waar in deze voorwaarden de wederpartij wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtsverkrijgenden. Onder “wederpartij” wordt tevens verstaan aspirant-wederpartij.
3) Afwijkende bepalingen en/of afspraken zijn slechts dan van toepassing, wanneer De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. die uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Afwijkende voorwaarden van de wederpartij zijn op met De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. gesloten overeenkomsten niet van toepassing en binden De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. niet.
4) Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 AANBIEDINGEN
1) Alle aanbiedingen van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Zij binden de Jong’s IJsbedrijf V.O.F niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij anders schriftelijk door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. is vermeld.
2) Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens zoals, doch niet beperkt tot, prijslijsten, berekeningen, catalogi en dergelijke, blijven ten alle tijden eigendom van de De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. en dienen op eerste verzoek franco te worden teruggezonden.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1) Een overeenkomst tussen De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. en de wederpartij wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen, indien en voor zover De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. de door de wederpartij gegeven opdracht is aanvaard door middel van een schriftelijke verklaring, welke door de wederpartij voor akkoord is getekend en door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. retour is ontvangen. Een overeenkomst komt tevens tot stand door elektronische bestelling op de door Lilly’s/De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. website aangegeven wijze, gevolgd door een schriftelijke aanvaarding aan de zijde van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F.
2) Een mondeling door de wederpartij verstrekte opdracht vervalt, wanneer deze niet onmiddelijk door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. door middel van een schriftelijke verklaring wordt aanvaard.
3) Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. slechts na schriftelijke aanvaarding daarvan.

Artikel 4. PRIJZEN
1) Leveringen door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. geschieden te allen tijde tegen de op het moment van bestellen actuele prijslijst, welke te vinden is op de website van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. Prijzen luiden in euro en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2) Indien de kostprijs van de door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F te leveren zaken gedurende de looptijd van de overeenkomst stijgt, is De Jong’s IJsbedrijf V.O.F gerechtigd om de
orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat indien De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. besluit om binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de orderprijs te verhogen, de wederpartij in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden. De bij De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. vooraf bekende prijsverhogingen zullen vermeld worden bij de orderbevestiging.

Artikel 5. BESTELLING
1) Bestellingen van zaken dienen, behoudens een andersluidende schriftelijke afspraak, uitsluitend te worden gedaan via de online bestelomgeving op de wijze zoals aangegeven in de online bestelomgeving.
2) De bestellingen dienen door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F te zijn ontvangen uiterlijk voor 10:00 (tien) uur, 2 (twee) werkdagen voorafgaand aan de door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F voor de wederpartij vastgestelde leverdag.

Artikel 6. PRODUCT
De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzingen aan te brengen aan het uiterlijk en de verpakkingen van haar zaken. Eveneens kunnen de zaken van De Jongs IJsbedrijf V.O.F. in de loop der tijd aangepast worden, in die zin dat zij veranderingen ondergaan ten aanzien van de receptuur.

Artikel 7. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1) De levering van zaken, waaronder ijsproducten van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F wordt verstaan, geschiedt aan het leveringsadres van de wederpartij, waarbij De Jong’s IJsbedrijf V.O.F de vracht en administratiekosten in rekening zal brengen aan de wederpartij. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leverantie algemeen gebruikelijk zijn. De wederpartij moet op het afleveringsadres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorg dragen. Voor het lossen van de zaken en het laden van eventuele retourvrachten zal de wederpartij voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen ter beschikking stellen. De wederpartij zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveringsadres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren zaken kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.
2) De Jong’s IJsbedrijf V.O.F is onverminderd ieders professionele verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van haar wettelijke verplichtingen dienaangaande, verantwoordelijk voor het transport van de zaken tot aan de aflevering aan de wederpartij. De Jong’s IJsbedrijf V.O.F is in dit verband gerechtigd om aan de (medewerkers van de) wederpartij dwingende voorschriften en instructies op te leggen, die de wederpartij en zijn medewerkers onverkort dienen op te volgen.
3) De Jong’s IJsbedrijf V.O.F is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de wederpartij een andere wijze van transport wenst, is daarvoor instemming van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F vereist en komen de extra kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.
4) De Jong’s IJsbedrijf V.O.F is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
5) De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. kan haar transport van de zaken tot aan de aflevering aan de wederpartij uitbesteden aan derden, met dien verstande dat dan dezelfde toepasselijke bepalingen als genoemd in dit artikel gelden.
6) De levering van de zaken gebeurt op de wijze zoals is voorgeschreven in de Hygiëne code voor ijsbereiders, op minimaal -15 graden Celsius.
7) In de periode van 1 februari tot 30 september vindt minimaal één keer per week een levering plaats waarbij een minimumafgifte plicht geldt van 20 bakken ijs. In de periode van 1 oktober tot 31 januari vindt minimaal één keer per twee weken levering plaats
waarvoor een minimumafgifte plicht geldt van 14 bakken ijs.
8) De levering van zaken geschiedt tussen 09:00 en 22:00. De wederpartij dient zorg te dragen dat levering correct plaats kan vinden.
9) Leveringsdag en/of dagen kunnen door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. worden gewijzigd met inachtneming van een vooraf gedane schriftelijke aankondiging van minimaal 7 dagen.
10) Indien te leveren zaken niet binnen leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn niet door de wederpartij in acht is genomen is De Jong’s IJsbedrijf V.O.F gerechtigd de betreffende zaken te factureren en zullen de zaken, indien mogelijk en met inachtneming van ieders professionele verantwoordelijkheid, volledig voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.
11) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient de wederpartij De Jong’s IJsbedrijf V.O.F in het voorkomende geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 8. KLACHTEN
1) De wederpartij is verplicht de geleverde zaken terstond na aflevering op eventuele zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. De wederpartij dient eventuele bij de aflevering ontdekte zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen en tekortkomingen en/of beschadigingen die zij redelijkerwijs had kunnen ontdekken terstond schriftelijk en gespecificeerd aan De Jong’s IJsbedrijf V.O.F te melden, bij gebreke waarvan De Jong’s IJsbedrijf V.O.F gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
2) Andere reclames dan bedoeld in lid 1 van dit artikel terzake van de door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F geleverde zaken moeten door de wederpartij onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd schriftelijk ter kennis van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F worden gebracht. De wederpartij kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien de kennisgeving aan De Jong’s IJsbedrijf V.O.F later plaatsvindt dan 7 dagen na het moment waarop de wederpartij het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
3) Reclames terzake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F te zijn gebracht.
4) De wederpartij is verplicht de instructies en voorschriften van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F inzake de wijze van opslag en verwerking van de geleverde zaken strikt in acht te nemen. De wederpartij kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik van de zaken.
5) De wederpartij dient te allen tijde De Jong’s IJsbedrijf V.O.F de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
6) Indien de reclame door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F gegrond wordt geacht, behoudt De Jong’s IJsbedrijf V.O.F zich het recht voor de zaken te vervangen dan wel voor de geleverde zaken een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde.
7) Retournering van de geleverde zaken aan De Jong’s IJsbedrijf V.O.F kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en met inachtneming van de daartoe opgestelde algemene verzendinstructies vanDe Jong’s IJsbedrijf V.O.F. Retournering van zaken vindt plaats zonder recht op creditering van de wederpartij en op kosten van de wederpartij, met dien verstande dat De Jong’s IJsbedrijf V.O.F in beginsel de redelijke en niet buitensporige kosten van vernietiging voor haar rekening zal nemen.

Artikel 9. BETALING
1)Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden in euro, zonder korting en zonder enig recht op verrekening.
2) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen per automatische incasso. Wordt niet per automatische incasso betaald, dan dienen betalingen te worden voldaan op de door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. aangewezen bankrekening,
danwel ten kantore van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F.
3) Indien de wederpartij in Nederland geen vaste woonplaats heeft in de zin van artikel 10 boek 1 Burgerlijk Wetboek, dient betaling plaats te vinden middels een onherroepelijke “Letter of Credit” bij de door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. aan te wijzen bankrekening in Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van betaling middels een Letter of Credit volgt de betaling onmiddellijk na aanbieding van de noodzakelijke documenten.
4) Indien overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid een andere wijze van betaling dan per automatische incasso is overeengekomen, dient de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, alle leveringen van zaken en/of diensten binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum te betalen. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingskenmerk aangemerkt.
5) Betaling per automatische incasso als bedoeld in het tweede lid laat onverlet dat alle facturen binnen de in het vierde lid genoemde termijn dienen te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6) Indien de factuur niet binnen de overeenkomstig het vierde lid geldende termijn is voldaan, is de wederpartij in gebreke en is De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen over het nog onbetaalde bedrag, ingaande vijftien dagen na factuurdatum.
7) Indien de wederpartij jegens De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalings- en/of andere verplichtingen, is de wederpartij gehouden alle door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. te maken onkosten in verband met onder andere retourwissels, kwitanties of ongedekte cheques, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, geen uitgezonderd, waaronder begrepen het honorarium, de bureaukosten en de BTW. van de door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. ingeschakelde raadsman, ook voorzover deze niet bij vonnis zouden kunnen worden geliquideerd, voor zijn rekening te nemen en te betalen. Het wegens buitenrechtelijke incassokosten door de wederpartij aan De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. te betalen bedrag zal minimaal 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom plus rente belopen, zulks met een minimum van Euro 500,- exclusief BTW.
8) De wederpartij is ook tot betaling gehouden in het geval hij niet van de voor De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. geleverde zaken en/of diensten gebruik maakt, of als hij niet het door hem beoogde resultaat bereikt.

Artikel 10. ZORGPLICHT
1) De wederpartij zal de geleverde zaken steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de zaken, danwel de reputatie van de merken van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. en de met haar verbonden onderneming zouden kunnen worden aangetast.
2) De wederpartij zal voorts voldoen aan alle wettelijke vereisten, onder meer met betrekking tot opslag, hygiëne en arbeidsomstandigheden.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1) Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren- zaken of krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij eigendom van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F.
2) De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. te bewaren. Het is de wederpartij verboden deze zaken door te verkopen, zelfs in het kader van de normale bedrijfsvoering. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de
voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering op de eerste aanzegging ter inzage te geven aan De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. jegens de wederpartij.

Artikel 12. ZEKERHEIDSSTELLING
1) Indien De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de met De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. gesloten overeenkomst niet zal nakomen is De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
2) Nadat de door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, of door de weigering tot zekerheidsstelling, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring ontbinden en het reeds geleverde terugnemen, onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, rente en schade, winstderving daaronder inbegrepen.

Artikel 13. NIET-TOERENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1) Van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. is sprake indien De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen, tengevolge van onder andere oproer, molest, oorlog, terroristische aanslagen, natuurrampen, vandalisme, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen, defecten aan machinererieen, storingen in de levering van energie, alles zowel bij De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. als bij derden, van wie De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. de benodigde bescheiden, materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. ontstaan.
2) Ingeval van niet-toerekenbare tekortkomingen, als bedoeld in het voorgaande lid, aan de zijde van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. worden de leverings- en andere verplichtingen van laatstgenoemde opgeschort, tenzij De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. verkiest alsnog, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, haar verplichtingen na te komen.
3) Ingeval van niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. de uitvoering der overeenkomst meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. als de wederpartij bevoegd de ontbinding van de overeenkomst middels een schriftelijke mededeling in te roepen. In het laatste geval dienen De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. en de wederpartij de aan de overeenkomst verbonden gevolgen onderling te regelen. De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. heeft dan in ieder geval aanspraak op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
4) Ingeval van ontbinding op opschorting der overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming zal De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
1) Niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden, dan wel in de overeenkomst erkende
aansprakelijkheden aan de zijde van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F., in het bijzonder schadevergoedingsaansprakelijkheden op welke rechtsgrond ook gebaseerd, ook voor zover deze aansprakelijkheden in verband staan met garantierechten van de wederpartij, worden, voor zover wettelijk toegelaten, uitgesloten.
2) Met name is De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, noch voor welke bedrijfsschade dan ook, geleden door de wederpartij dan wel door derden, ontstaan door onjuiste levering, en/of fouten en gebreken in de door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. geleverde zaken en/of verleende adviezen en/of verrichte diensten. Verder aanvaardt De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. geen aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan door onjuiste of onoordeelkundige toepassing van door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. verleende adviezen en of door haar geleverde zaken. De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. is evenmin aansprakelijk indien zij vanwege een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
3) Indien De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. ondanks het voorgaande toch aansprakelijk is, is de te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. heeft ontvangen in het kader van de betreffende overeenkomst. De hoogte van de aansprakelijkheid van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. overschrijdt in ieder geval niet de kosten van het herstel van de niet conform de gesloten overeenkomst geleverde zaken dan wel de kosten van het vervangen van vorenbedoelde zaken, al naar gelang een van beide kosten het laagste is.
4) De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 WEDERVERKOOP
1) Het is de wederpartij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. niet toegestaan grondstoffen, basisproducten of halffabricaten om niet dan wel om baat aan te bieden, te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.
2) Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. niet toegestaan eindproducten om niet dan wel om baat aan te bieden, te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen dan eindgebruikers.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
1) De wederpartij is verplicht alle vertrouwelijke informatie aangaande De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. en de met haar verbonden ondernemingen geheim te houden.
2) Vertrouwelijke informatie bedoeld in het eerste lid omvat, niet limitief, bedrijfsgeheimen, ontdekkingen, ideeën, concepten, ontwerpen, know how, technieken, specificaties, tekeningen, diagrammen, data, computer programma’s, zakelijke activiteiten, klantenlijsten, rapporten, studies en andere technische en bedrijfsinformatie. Vertrouwelijke informatie omvat verder beschrijvingen van het bestaan of de ontwikkeling van bovenstaande informatie.
3) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom (zoals merkrechten, model-rechten, octrooirechten, etc.) met betrekking tot de geleverde zaken uitsluitend bij de Jong’s IJsbedrijf V.O.F.

Artikel 17. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1) De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen en zich onverwijld weer in bezit van de geleverde zaken te stellen:a. indien de wederpartij enige verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet- tijdig, of niet ten volle nakomt;
b. bij aanvrage van surseance van betaling of faillissement van de wederpartij, dan wel bij verzoek om toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen ten aanzien van de wederpartij;
c) indien de wederpartij rechtspersoon is, bij ontbinding of liquidatie van de wederpartij, dan wel indien de over de beslissende stem in de wederpartij bij een derde komt te berusten;d) indien beslag wordt gelegd op de zaak, dan wel bij vordering van overheidswege van deze zaak.
2) Indien De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. de overeenkomst onmiddellijk beëindigt zal de schade welke de wederpartij aan De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. te dezer zake zal dienen te betalen, bestaan uit het bedrag van de gehele overeenkomst, onverminderd het recht van De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. op eventuele verdere schadevergoedingen.
3) De wederpartij kan de overeenkomst slechts ontbinden als De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. in verzuim is, in de zin van artikel 81 boek 6 Burgerlijk Wetboek, tenzij De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. schriftelijk in de ontbinding toestemt.
Artikel 18. HARDHEIDSCLAUSULE
1) Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zodanig wijzigen dat naleving van een of meer van deze algemene verkoopvoorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst.
2) Ook in geval van nietigheid van de overeenkomst, een bepaling hieruit of een gedeelte daarvan treden partijen in overleg over tussentijdse wijzigingen van de nietige bepalingen van de overeenkomst.
Artikel 19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1) Op alle overeenkomsten die De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. aangegaan is, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag gesloten op 11 April 19080 te Wenen (Trb 1981/184), het Nederlandse recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2) Ten aanzien van geschillen welke tussen De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal uitsluitend de Rechtbank te Leeuwarden bevoegd zijn, behoudens de toepassing van artikel 108 lid 2, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
3) Behoudens tegenbewijs van het tegendeel zijn terzake van alle door De Jong’s IJsbedrijf V.O.F. afgesloten overeenkomsten haar administratieve gegevens beslissend.
Artikel 20.VINDPLAATS EN WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
1) Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
2) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkomen van de rechtsbetrekking tot de klant.
3) Slechts de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is authentiek.

De Jong's IJs

Instagram

Kan ik je ergens mee helpen?